ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)  
     
  • สำนักการแพทย์ / สำนักอนามัย
   http://e.bangkok.go.th/eleave2
 
     
  • สำนักอื่น ๆ                          
   http://e.bangkok.go.th/eleave1