ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

*การเข้าสู่ระบบแนะนําให้ใช้ Chrome ในการใช้งาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒